پروژه پتینه هنری

پتینه ترکیب رنگ هندسی نامنظم
پتینه دیوار شلوغ گلدان گل قاب
پتینه رزین ابروباد مینیمال دیوارتلویزیون
پتینه ساده مینیمال هندسی
پتینه سقف ابروباد مینیمال ساده رنگ گچبری
پتینه سقف طبیعت آدم پرسوناژ کلاسیک
پتینه سقف طبیعت آسمان پرنده گل
پتینه طبیعت پرنده گل دیوار قاب شاخه
دیوار تلویریون پتینه سه بعدی مینیمال ساده
دیوار سه بعدی رنگ
دیوار سه بعدی رنگ مدرن مینیمال
دیوار طبیعت مدرسه مهدکودک نقاشی رنگ
دیوار مهد کودک مدرسه نقاشی بازی رنگ
رنگ جزییات ستونمقالات فارسی بیم