پروژه طراحی و رندر خارجی ساختمان

رندرهای زیر توسط تیم فارسی بیم تهیه شده است.

رندر خارجی ساختمان روز
رندر خارجی ساختمان شب
رندر نمای خارجی در شب از روبری ساختمان هفت طبقه
رندر خارجی در روز از ساختمانمقالات فارسی بیم